Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Nemšová

Mierové námestie 3

914 41 Nemšová

e-mail:nemsova@nrb.sk  

 

6. nedeľa v Cezročnom období

 

Liturgický kalendár

Sobota: sviatok Katedry sv. Petra, apoštola

Nedeľa: 7. nedeľa v Cezročnom období

 

Rozpis a úmysly sv. omší

Pondelok

17. 2.

Kľúčové 17:00

...

Nemšová 18:00

Štefan a Mária Holečková, Jozef a Helena Oriešková a za ZaBP rod. Wengerovej

Utorok

18. 2.

T. Závada 17:00

...

Nemšová 18:00

z rod. Macharovej, Trškovej, Prekopovej a Štefánkovej a Ivan a Anton

Streda

19. 2.

Borčice 17:00

...

Nemšová 18:00

Poďakovanie za 80. rokov života

Štvrtok

20. 2.

Nemšová 18:00

Za ZaBP pre tých, čo sa starajú o zdravie farníkov

Piatok

21. 2.

Nemšová 18:00

z rod. Begáňovej a Repovej a za ZaBP týchto rod.

Sobota

22. 2.

Nemšová 7:00

Voľný úmysel

Nemšová 17:30

z rod. Pálikovej a Nosálovej a za ZaBP týchto rod.

Nedeľa

23. 2.

Kľúčové 7:30

...

Nemšová 8:00

Michal, Anna a Roman a za ZaBP rod. Hudekovej, Tomovovej a Belkovej

T. Závada 8:45

...

Nemšová 10:15

Pro populo

Nemšová 17:30

z rod. Chudovej, Hladkej a Spišiakovej a za ZaBP rod. Chudovej, Spišiakovej, Zemanovičovej, Tupej a Šipošovej

 

Príležitostné oznamy

·     Nadácia Pro Charitas zakúpila pre detský spevokol piano, začo im vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! Spevokol bude spievať pri detských sv. omšiach, ktoré budú bývať v piatok po prvom piatku a tiež raz v mesiaci na hrubej sv. omši.

·     V našej farnosti vzniklo spoločenstvo mladých, ktorí sa stretávajú prvý a tretí pia-tok v mesiaci v triede farskej budovy po večernej sv. omši. Pozývame mladých, kto-rí majú záujem chodiť do tohto spoločenstva.

·     Vzadu vo farskom kostole a v sakristiách na filiálkach nájdete prihlášky do RB. Vy-plnené prihlášky potom vhodíte do pripravenej schránky na oltári Sedembolestnej Panny Márie a v sakristiách filiálok.

·     Na kostol obetovali Bohuznámi 50, 20 a 10 eur a na Závadskú kaplnku Bohuznámy darca 1000 eur. Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 

·     OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú v našej farnosti prijať: Vladimír Cíbik a Mo-nika Matejková obaja z Hornej Poruby. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech ju ohlási na farskom úrade.

 

 

5. nedeľa v Cezročnom období

 

Liturgický kalendár

Pondelok: spomienka sv. Školastiky, panny

Utorok: spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej

Nedeľa: 6. nedeľa v Cezročnom období

 

Rozpis a úmysly sv. omší

Pondelok

10. 2.

Kľúčové 17:00

...

Nemšová 18:00

Anton, Peter a Anna Kenderová, Michal, Mária, Jozef a Gerta Vavrúšová

Utorok

11. 2.

T. Závada 17:00

...

Nemšová 18:00

z rod. Trškovej a Vavrúšovej a za ZaBP rod. Trškovej, Jančovej a Bándriovej

Streda

12. 2.

Borčice 17:00

...

Nemšová 18:00

z rod. Ďuríkovej, Korienkovej, Štefánkovej a Chudovej a za ZaBP rod. Korienkovej

Štvrtok

13. 2.

Nemšová 18:00

Voľný úmysel

Piatok

14. 2.

Nemšová 17:30

Agnesa, Štefan, Katarína, Alojz a Ladislav            z rod. Petruškovej a Gajdošíkovej

Sobota

15. 2.

Nemšová 9:00

z rod. Masiarčinovej, Timkovej a Vaššovej a za ZaBP rod. Vaššovej, Orechovskej a Bevelaquovej

Nemšová 17:30

Viliam a za ZaBP rod. Krchňávkovej

Nedeľa

16. 2.

Kľúčové 7:30

...

Nemšová 8:00

Anna Cabalová, Helena a Ladislav Bahno a za ZaBP rod. Cabalovej, Bagínovej, Bahnovej a Vašekovej

T. Závada 8:45

...

Nemšová 10:15

Pro populo

Nemšová 17:30

z rod. Zámečnikovej, Gurínovej a Prnovej a za ZaBP rod. Prnovej

 

Príležitostné oznamy

·     V utorok máme spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Tento deň je zároveň 28. svetovým dňom chorých. Pri tejto príležitosti sa bude pri večernej sv. omši vo farskom kostole vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môžu prijať všetci veriaci, ktorí majú viac ako 60. rokov, prípadne aj mladší, ktorým sa vážne zhoršil zdravotný stav. Podmienkou k prijatiu tejto sviatosti je svätá spo-veď. Chceme vás poprosiť, ak chcú vaši príbuzní starí a chorí prijať túto sviatoť, aby ste ich v tento deň priviezli do kostola.

·     V dňoch 14. a 15. 2. bude v našej farnosti duchovná obnova, ktorú bude viesť domi-nikán p. Bruno Donoval, pre členov RB a sympatizantov modlitby sv. ruženca. Ob-nova začne v piatok o 16:50 modlitbou sv. ruženca. Večerná sv. omša z tohto dôvo-du bude o 17:30 a po nej bude adorácia. Sobotňajší program začne modlitbou sv. ruženca o 8:20, o 9:00 bude sv. omša a o 10:00 prednáška asistenta promotóra pre ruženec. Po prednáške bude nasledovať beseda, ktorej obsahom bude i reforma RB, tak, aby každá ruža bola kompletná. Bolo by vhodné, aby sa tejto obnovy zúčastnili všetci členova RB a pozývame i tých, ktorí by sa chceli stať členmi RB, zvlášť deti a mládež.

·     Na kostol obetovali 500, 100, 50, 20 a 10 eur. Darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 

·     OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú v našej farnosti prijať: Ľuboš Trebichavský z Bánoviec nad Bebravou a Barbora Vandžalová z Kľúčového. Kto by vedel o neja-kej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech ju ohlási na farskom úrade.